การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เจ้าของผลงาน :  ยุทธนา คงแหลม
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   รูปแบบ, เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ, สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
หน่วยงาน :  โรงเรียนแม่ใจิทยาคม
คำอธิบาย :  1. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณลักษณะของผู้นำเครือข่าย บทบาทและภาระหน้าที่ของเครือข่าย การปฏิบัติงานของเครือข่าย การเสริมสร้างพลังอำนาจของเครือข่าย และการพัฒนาสมาชิกของเครือข่าย 2. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่าย 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 5) องค์กรชุมชน และ 6) องค์กรเอกชน และมีคณะกรรมการเครือข่าย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 คน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน ตัวแทนองค์กรชุมชน จำนวน 1 คน ตัวแทนองค์กรเอกชน จำนวน 1 คน ตัวแทนมหาวิทยาลัยและสถาบัน อาชีวศึกษา จำนวน 2 คน ตัวแทนผู้บริหารภายในกลุ่มโรงเรียน จำนวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จำนวน 5 คน และประธานกลุ่มโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีองค์ประกอบของเครือข่าย จำนวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณลักษณะของผู้นำเครือข่าย 2) บทบาทและภาระหน้าที่ของเครือข่าย 3) การปฏิบัติงานของเครือข่าย 4) การเสริมสร้างพลังอำนาจของเครือข่าย 5) การพัฒนาสมาชิกเครือข่าย และ 2 เงื่อนไขความสำเร็จ 3. ผลการประเมินรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710