การพัฒนาวิธี Single Nucleotide Polymorphisms Minisequencing ในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงเพื่อคัดกรองตัวอย่างในกลุ่มประชากรไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาวิธี Single Nucleotide Polymorphisms Minisequencing ในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงเพื่อคัดกรองตัวอย่างในกลุ่มประชากรไทย
เจ้าของผลงาน :  นายพัลลพ ทองงาม
เจ้าของผลงานร่วม :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชณี แสงทอง, ดร. วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข, ศาสตราจารย์นายแพทย์ ธานินทร์ ภู่พัฒน์
คำสำคัญ :   บริเวณที่มีความหลากหลายสูง, ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ, สนิปส์, SNPs minisequencing, ประชากรไทย
หน่วยงาน :  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำอธิบาย :  ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนาการตรวจคัดกรองประชากรไทยด้วยวิธี SNPs minisequencing โดยใช้ตำแหน่งสนิปส์จำนวน 16 ตำแหน่งในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงบนไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าวิธี SNPs minisequencing เป็นวิธีทางเลือกในการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ สามารถนำวิธีนี้ไปใช้ในการคัดกรองเพื่อคัดออกของตัวอย่างในกรณีที่มีจำนวนมากได้และเป็นแบบทดสอบสันนิษฐานก่อนที่จะยืนยันผลด้วยการวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลของบุคคลสูญหาย ผู้เคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติที่มีความสัมพันธ์ทางสายมารดา
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
การพัฒนาวิธี Single Nucleotide Polymorphisms Minisequencing ในบริเวณที่มีความหลากหลายสูงเพื่อคัดกรองตัวอย่างในกลุ่มประชากรไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710