ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มทวารวดี 4 จังหวัด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
คำสำคัญ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์;เครือข่ายกิจกรรม;ส่งเสริมเครือข่าย
หน่วยงาน กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ของชุมชน รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ปัจจัยความสำเร็จ ผู้นำ ที่มีความรู้ เป็นที่ยอมรับของสมาชิกและสามารถแก้ไขปัญหาได้ เครือข่ายความร่วมมือ ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับชุมชน
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง