การพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต
เจ้าของผลงาน :  นางสาวลัดดา วิริยางกูร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ข้าวหอมทุ่งกุลาร้องไห้, สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์, เครื่องหมายGI, เทคโนโลยีการสีข้าว, หลักการลดความชื้นข้าว
หน่วยงาน :  สานักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน
คำอธิบาย :  โครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต มีวัตถุประสงค์ พัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ พัฒนากระบวนการปลูกด้วยเทคโนโลยีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกระตุ้นการสร้างความหอมของข้าวหอมมะลิในช่วงปลูก การสีแปรสภาพด้วยเทคโนโลยีที่ชะลอการสูญเสียความหอม ควบคุมคุณภาพด้วยการยื่นขอการรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผลผลิตส่งต่อสู่การพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมตลาด เพื่อใช้เป็นรูปแบบในการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิของประเทศไทยให้สามารถเพิ่มศักยภาพทางการตลาดได้อย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยีการจัดการเพื่อเพิ่มคุณภาพความหอมตลอดห่วงโซ่การผลิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710