ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานวิจัยท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน กระบวนการสร้างคน ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรุณี เวียงแสง
เจ้าของผลงานร่วม แสนสะอาด สินสายไทย , ดร.จรูญ คำณวนทา , สาคร ทานา
คำสำคัญ วิจัยท้องถิ่น;สร้างคน สร้างความรู้;พัฒนาจ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน ศูนย์ประสานงานการวิจัย จ.แม่ฮ่องสอน อบต.ปางมะผ้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แม่ฮ่องสอนมีความงดงามทางธรรมชาติ มีความหลากหลายของชุมชน วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และทางชีวภาพ ท่ามกลางบริบทที่หลากหลายก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเช่นกัน จำเป็นต้องใช้ความรู้และจัดการที่เหมาะสม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงถูกนำมาใช้ การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ทำให้เกิดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำไปต่อยอดกับสิ่งใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการรักษาของพันธุกรรมพืชพื้นเมือง ด้านวิสาหกิจชุมชนที่นำภูมิปัญญาเดิมมาพัฒนาต่อยอดแปรรูปสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหายาเสพติด และการศึกษา งานวิจัยท้องถิ่นได้พลิกชีวิตคนในชุมชน เป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้ใช้พัฒนาตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทำให้ชุมชนที่เข้มแข็งและเกิดสังคมที่สงบสุข
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Pz7mrjkWaBA
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


งานวิจัยท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน กระบวนการสร้างคน ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง