งานวิจัยท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน กระบวนการสร้างคน ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  งานวิจัยท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน กระบวนการสร้างคน ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เจ้าของผลงาน :  อรุณี เวียงแสง
เจ้าของผลงานร่วม :   แสนสะอาด สินสายไทย, ดร.จรูญ คำณวนทา, สาคร ทานา
คำสำคัญ :   วิจัยท้องถิ่น, สร้างคน สร้างความรู้, พัฒนาจ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน :  ศูนย์ประสานงานการวิจัย จ.แม่ฮ่องสอน อบต.ปางมะผ้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คำอธิบาย :  แม่ฮ่องสอนมีความงดงามทางธรรมชาติ มีความหลากหลายของชุมชน วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และทางชีวภาพ ท่ามกลางบริบทที่หลากหลายก็ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายเช่นกัน จำเป็นต้องใช้ความรู้และจัดการที่เหมาะสม งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจึงถูกนำมาใช้ การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้าน ทำให้เกิดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำไปต่อยอดกับสิ่งใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาการรักษาของพันธุกรรมพืชพื้นเมือง ด้านวิสาหกิจชุมชนที่นำภูมิปัญญาเดิมมาพัฒนาต่อยอดแปรรูปสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหายาเสพติด และการศึกษา งานวิจัยท้องถิ่นได้พลิกชีวิตคนในชุมชน เป็นเครื่องมือให้ชุมชนได้ใช้พัฒนาตนเองตามความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข็มแข็งองค์กรชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทำให้ชุมชนที่เข้มแข็งและเกิดสังคมที่สงบสุข
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=Pz7mrjkWaBA
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
งานวิจัยท้องถิ่น จ.แม่ฮ่องสอน กระบวนการสร้างคน ความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710