งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นองค์ความรู้หมอเมือง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นองค์ความรู้หมอเมือง
เจ้าของผลงาน :  ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ความรู้หมอเมือง, หมอพื้นบ้าน
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คำอธิบาย :  ในชุมชนชนบทเมื่อเจ็บป่วยหมอพื้นบ้านยังคงเป็นที่พึ่งของคนที่ทุกข์กายทุกข์ใจอีกเป็นจำนวนมาก การพัฒนาวิทยฐานะของหมอเมืองจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ การนำการวิจัยท้องถิ่นเข้ามาหนุนเสริม มีการจัดฝึกอบรมพัฒนาวิทยฐานะของหมอเมือง และให้หมอเมืองมีการจดบันทึกเวชระเบียนที่สามารถติดตามผลและตรวจสอบได้นำไปสู่การเรียนรู้ครั้งใหญ่ด้วยตนเอง การจัดอบรมทำให้หมอเมืองได้มีโอกาสพบปะแบ่งปันขยายความรู้ให้แก่กัน สิ่งเหล่านี้ทำให้หมอเมืองเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเกิดการรวมตัวเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายหมอพื้นบ้านในแต่ละพื้นที เกิดเป็นเครือข่ายที่่เข้มแข็ง ทั้งหมดนี้เริ่มจากชุดองค์ความรู้หมอพื้นบ้านของชาวล้านนาที่มีการรวบรวมข้อมูลยาโบราณที่มีการตรวจสอบจากผู้รู้ได้เป็นตำรากลางของระบบการแพทย์พื้นบ้านล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุด ตำรานี้สามารถเรียนรู้ได้จริง นำมาสู่หลักสู่การเรียนการสอนแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ทางเลือกอีกด้วย งานวิจัยชิ้นนี้นำไปสู่การขับเคลื่อนไปสู่ระดับนโยบาย มีการนำองค์ความรู้ของหมอพื้นบ้านไปใช้เป็นทางเลือกในการจัดบริการที่หลากหลายให้แก่ชุมชนเป็นงานวิจัยท้องถิ่นที่สามารถนำไปใช้ ต่อยอด และบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม :   https://www.youtube.com/watch?v=LtOgbSUxYN4
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 
Creative Commons License
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นองค์ความรู้หมอเมือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710