ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินและการกักเก็บน้ำในดินของพื้นที่สูง โดยการจัดการวัสดุในแปลงและถ่านชีวภาพ ในแปลงเกษตรบนพื้นที่สูง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
คำสำคัญ ถ่านชีวภาพ;การจัดการวัสดุเหลือใช้ในแปลง;การจัดการพื้นที่ว่างเว้นจากการเกษตร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ต้นเหตุของปัญหาปัญหาหมอกควันและปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ส่วนใหญ่ คือ การเผาวัสดุเหลือทิ้งต่างๆ ในแปลงเกษตรกรรม (slash and burn) และนอกจากนั้นการเผายังปลดปล่อยก๊าซก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gases) ที่ส่งผลต่อการเพิ่มภาวะโลกร้อน การแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยเปลี่ยนการตัดแล้วเผามาเป็นการผลิตเป็นถ่านชีวภาพ (slash and char) พบว่าช่วยลดปัญหาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง