ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่ม น้ำเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส
คำสำคัญ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน;ความหลากหลายทางชีวภาพ;พื้นที่ชุ่มน้ำ;ลุ่มน้ำมูล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในการศึกษาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตพื้นที่ลุ่มน้ำมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สำรวจ ประเมินความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและจัดทำฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมโดยสำรวจข้อมูลในภาคสนาม จัดทำฐานข้อมูลระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินคุณค่าระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำประโยชน์ที่ได้รับ ได้มีแนวทางการอนุรักษ์จัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง