รูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  รูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์
เจ้าของผลงาน :  รัฐวัลย์ เฮงคราวิทย์
เจ้าของผลงานร่วม :   ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์,นภพร ทัศนัยนา, และโกศล มีคุณ
คำสำคัญ :   ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ/ ตัวชี้วัด และเกณฑ์/ การประเมินทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยบูรพา
คำอธิบาย :  รูปแบบประเมินการดำเนินงานกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์ ประกอบด้วย การประเมิน 6 ด้าน 23 มิติ 42 ตัวชี้วัด เกณฑ์ในแต่ละตัวชี้วัดมี 5 ระดับ ผลการประเมินการดำเนินงานทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 6 ตัวชี้วัด ระดับดี จำนวน 4 ตัวชี้วัด ระดับพอใช้ จำนวน 7 ตัวชี้วัด ระดับควรปรับปรุง จำนวน 8 ตัวชี้วัด ระดับควรปรับปรุงอย่างยิ่ง จำนวน 13 ตัวชี้วัด และยังไม่มีการดำเนินการจำนวน 4 ตัวชี้วัด
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
รูปแบบการประเมินแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2556-2559 โดยใช้ทฤษฎีโปรแกรมประยุกต์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710