ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบสมรรถนะการลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายของไม้ประดับดูดสารพิษ 3 ชนิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รมิดา บันดาธารณ์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์พาสินี สุนากร, M.Arch. , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, Ph.D.
คำสำคัญ ไม้ประดับดูดสารพิษ;สารอินทรีย์ระเหยง่าย;คุณภาพอากาศภายในอาคาร;สถาปัตยกรรมยั่งยืน
หน่วยงาน สาขาวิชา นวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ทำการเปรียบเทียบสมรรถนะการลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม ของไม้ประดับดูดสารพิษ 3 ชนิดได้แก่บอสตันเฟิร์น เดหลี และ เยอบีร่า ปลูกในวัสดุปลูก 3 ชนิด คือ ดิน ดินปกคลุมด้วยถ่านด้านบน และ เม็ดดินเผากับหินภูเขา และนำผลทดลองมาวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่าเยอบีร่าที่ปลูกในดินมีสมรรถนะที่ดีเป็นอันดับที่ 1 ใน 10 อันดับการทดลอง ทั้งในการลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวมและสารฟอร์มาลดีไฮด์ และจากผลการทดลองครั้งนี้สามารถคำนวณหาปริมาณไม้ประดับดูดสารพิษที่จะนำมาใช้ภายในอาคารได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเปรียบเทียบสมรรถนะการลดสารอินทรีย์ระเหยง่ายของไม้ประดับดูดสารพิษ 3 ชนิด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง