ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม บริเวณลุ่มน้ำห้วยแม่สรอย จังหวัดแพร่ และลุ่มน้ำคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ปิยพงษ์ ทองดีนอก
คำสำคัญ SWAT;พื้นที่เสี่ยงภัย;น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย ทำให้ทราบข้อมูลปัจจัย สามารถประเมินพื้นที่เลี่ยงภัย และจัดทำเป็นแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม โดยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับขั้น และการประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT ในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่สรอย จังหวัดแพร่ พบหมู่บ้านเสี่ยงภัยจำนวน 11 หมู่บ้าน และลุ่มน้ำคลองท่าทน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 หมู่บ้าน ทั้งนี้หมู่บ้านดังกล่าวควรเตรียมแผนอพยพ ซักซ้อมการหนีภัย ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัย และควรสร้างสิ่งก่อสร้างให้เข้ากับน้ำและสภาพแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง