ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑล ห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
คำสำคัญ การติดตาม;ระบบนิเวศภูเขา;การบริการของระบบนิเวศ;คุณค่า;พลวัตป่าไม้;ความหลากหลายทางชีวภาพ
หน่วยงาน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความหลากหลายทางชีวภาพในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียง ของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่จะชี้ชัดให้เห็นถึงว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผลกระทบทางด้านลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงชนิดพันธุ์ที่เปราะบางและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในระดับพื้นที่ทั้งพืช สัตว์ป่า แมลงผสมเกสรและสัตว์ข้อปล้องในดิน พร้อมได้เตรียมการรับมือและสร้างแนวทางการจัดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณนี้ที่มีประสิทธิภาพต่อไปได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง