สมาร์ท – วิลเลจ (SMART Village)

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  สมาร์ท – วิลเลจ (SMART Village)
เจ้าของผลงาน :  ดร.นพวรรณ บุญธรรม
เจ้าของผลงานร่วม :   อาจารย์ ดร. ชมชวน บุญระหงษ์
คำสำคัญ :   ความยั่งยืน, การจัดการ, การเพิ่มมูลค่า, ทรัพยากร, เทคโนโลยี
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำอธิบาย :  การดําเนินกิจกรรมในโครงการเป็นการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดความรู้โดยผ่านกิจกรรมการพัฒนาคนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ความยั่งยืนและนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปพืชผลการเกษตรที่สะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่การสร้างรายได้ครัวเรือนและส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว โดยกําหนดลักษณะการพัฒนาตามเกณฑ์หลัก 5 ประการ 1) ความยั่งยืน (Sustainability) 2) การจัดการแบบรวมกลุ่ม (Management by Grouping 3) การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (Added Value) 4) การใช้ทรัพยากรดินน้ําป่า (Resources) และ 5) การใช้เทคโนโลยีสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Clean and Green Technology) เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนงานบริหารของท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710