ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
คำสำคัญ ข้าวนาโยน;นวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน;วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์;ภาคเหนือตอนล่าง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับนวัตกรรมข้าวนาโยนให้เกิดเป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองของชาวนาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการทำนาและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม และเพื่อพัฒนากระบวนการทำนาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล เพื่อการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรชาวนา
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง