การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม
เจ้าของผลงาน :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ข้าวนาโยน, นวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์, ภาคเหนือตอนล่าง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
คำอธิบาย :  การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณค่าให้กับนวัตกรรมข้าวนาโยนให้เกิดเป็นแนวทางในการพึ่งพาตนเองของชาวนาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการทำนาและแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม และเพื่อพัฒนากระบวนการทำนาโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล เพื่อการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรชาวนา
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมข้าวนาโยนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710