การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่เพื่อสร้างเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่เพื่อสร้างเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.ทพ.ประกาศ สว่างโชติ, ผศ.ดร.สาระ บำรุงศรี, นางสาวผกามาศ ทองคำ
คำสำคัญ :   การสร้างความเข้มแข็ง, เครือข่ายเกษตรกร, เกษตรกรสวนยางพารา, ยางพารา, สวนยางพาราแบบวนเกษตร
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำอธิบาย :  การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตร จำเป็นต้องพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตร การจัดการความรู้ของเครือข่ายเกษตรกร โครงสร้างการบริหารจัดการ ทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ และการขับเคลื่อนงานระดับต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถของเครือข่ายฯ ในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวให้กับเกษตรกรสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นการนำเสนอทางเลือกและทางรอดใหม่ให้แก่เกษตรกรสวนยางพาราเชิงเดี่ยว ผู้กำลังดิ้นรนแสวงหาทางออกที่มีความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้กับตนเองและครอบครัวในปัจจุบัน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรสวนยางพาราแบบวนเกษตรตำบลทุ่งใหญ่เพื่อสร้างเสริมการทำสวนยางพาราแบบวนเกษตรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710