ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายเริงวิชญ์ นิลโคตร
คำสำคัญ ชุมชนเรียนรู้/ ชุมชนแนวปฏิบัติ/ สุขภาวะชุมชน/ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน มหาวืทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชนพบว่าบทเรียนมีรูปแบบที่หลากหลาย ขั้นอยู่กับแนวทางการบูรณาการและบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่ มีปัจจัยที่สำคัญ เช่น ความเข้าใจต่อเป้าหมายสุขภาวะชุมชน การให้ความสำคัญกับบริบทของพื้นที่ องค์ความรู้ที่จำเป็น ให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลาง และองค์ประกอบการพัฒนาที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก การพัฒนาและกิจกรรมสร้างสำนึก และทักษะในการพัฒนาและหล่อเลี้ยงกลุ่ม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง