การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน
เจ้าของผลงาน :  นายเริงวิชญ์ นิลโคตร
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ชุมชนเรียนรู้/ ชุมชนแนวปฏิบัติ/ สุขภาวะชุมชน/ การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
หน่วยงาน :  มหาวืทยาลัยศิลปากร
คำอธิบาย :  การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชนพบว่าบทเรียนมีรูปแบบที่หลากหลาย ขั้นอยู่กับแนวทางการบูรณาการและบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่ มีปัจจัยที่สำคัญ เช่น ความเข้าใจต่อเป้าหมายสุขภาวะชุมชน การให้ความสำคัญกับบริบทของพื้นที่ องค์ความรู้ที่จำเป็น ให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลาง และองค์ประกอบการพัฒนาที่สำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก การพัฒนาและกิจกรรมสร้างสำนึก และทักษะในการพัฒนาและหล่อเลี้ยงกลุ่ม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาวะชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710