การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี
เจ้าของผลงาน :  นางสาวนิภาวรรณ เจริญลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญา/ การอนุรักษ์/ ฟื้นฟู/ วิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำอธิบาย :  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอ ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี” พบว่า รูปแบบ ประกอบด้วย ทัศนคติ ความเชื่อ มีระบบนิเวศวิทยาเฉพาะพื้นที่ การดำรงอยู่ของภูมิปัญญาเกษตรกรชาวสวนส้มโอมีองค์ประกอบด้านทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประกอบด้วย การฟื้นฟู การประยุกต์ใช้ และการสร้างใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การศึกษาภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวสวนส้มโอลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710