ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้แสงสำหรับการรักษาเซลล์ประสาทที่ผิดปกติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง น.ส.กุณฑิกา มกร์ดารา
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และ รศ.ดร. ขวัญชนก พสุวัต
คำสำคัญ การใช้แสงรักษา, โรคอัลไซเมอร์, หลอดแอลอีดี, โปรตีนเบต้าอมัยลอยด์
หน่วยงาน หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางแสงกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) โดยได้ทำการศึกษาอิทธิพลของแสงต่อเซลล์ประสาทที่จำลองให้มีลักษณะคล้ายกับโรคอัลไซเมอร์ จนได้ความสัมพันธ์ของความยาวคลื่น ความเข้มแสง พลังงานและรูปแบบการปลดปล่อยพลังงานที่เหมาะสมสำหรับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง