ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการกำจัดหนอนแมลงวันในผลพริกด้วยคลื่นไมโครเวฟ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุภัทรา ใจอุด
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
คำสำคัญ พริก;หนอนแมลงวันพริก;อัตราการตาย;คลื่นไมโครเวฟ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนากระบวนการกำจัดหนอนแมลงวันในผลพริกด้วยคลื่นไมโครเวฟ ผู้วิจัยได้นำความรู้พื้นฐานในเชิงวิศวกรรมและเทคนิคการอบร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ มาประยุกต์ใช้เพื่อลดระยะเวลาในช่วงต้นของกระบวนการให้ความร้อน ร่วมกับการปรับปรุงชุดเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิภายในตู้ไมโครเวฟ ด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิไพโรมิเตอร์ชนิดวัดการแผ่รังสีอินฟราเรด เพื่อให้การตรวจวัดอุณหภูมิระหว่างการอบร้อนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการอบร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟกับวัสดุทดสอบพริก รวมถึงได้รับความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมในด้านกีฏวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง