ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากชานอ้อยโดยกระบวนการหมัก สองขั้นตอนที่สภาวะเทอร์โมฟิลิก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายภานุวัฒน์ ปะรา
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง
คำสำคัญ ไบโอไฮเทน,กระบวนการหมัก สองขั้นตอนที่สภาวะเทอร์โมฟิลิก
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย กระบวนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซมีเทนโดยกระบวนการหมักสองขั้นตอนที่สภาวะเทอร์โมฟิลิก โดยแยกออกเป็นขั้นตอนการผลิตก๊าซไฮโดรเจน (Acid Fermentation) และขั้นตอนการผลิตก๊าซมีเทน (Methane Ferrmentation) ออกจากกันโดยอิสระ โดยใช้ชานอ้อย (Sugarcane Bagasse) ให้ผลผลิตก๊าซไฮโดรเจนและมีเทนสูงสุด มีค่าเท่ากับ4.87 ลิตร-ไฮโดรเจนต่อลิตร และให้ผลผลิตก๊าซมีเทนเท่ากับ 28.54 ลิตร-มีเทนต่อลิตร ให้ก๊าซชีวภาพผสมไฮโดรเจนและมีเทน 33.4 ลิตร มีอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงไบโอไฮเทน (H2=6.0%, CO2=35% และ CH4=58.9%) และให้พลังงาน 1384 กิโลจูลต่อลิตร
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนจากชานอ้อยโดยกระบวนการหมัก สองขั้นตอนที่สภาวะเทอร์โมฟิลิก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง