ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์การพิมพ์ภาษาไทยด้วยระบบลูกผสมคลื่นไฟฟ้าสมองและระบบติดตามดวงตาสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (APPLICATION OF A HYBRID THAI TYPING COMBINING EEG – BASED BRAIN COMPUTER INTERFACE AND VIDEO BASED EYE - TRACKING FOR THE USERS WITH MOTOR DISABILITIES
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธงชัย จินาพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา กรเพชรปาณี
คำสำคัญ การสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์/ ระบบติดตามดวงตา/ คลื่นไฟฟ้าสมอง/ การพิมพ์ด้วยระบบลูกผสม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกในการพิมพ์อักษร ที่ออกแบบขื้นสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต ไม่สามารถเคลื่อนไหวมือ แขน หรือขา ด้วยระบบติดตามเพื่อทำหน้าที่วบคุมการเคลื่อนที่ของเมาส์และระบบการสื่อสารระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์สำหรับจำลองการกดปุ่มซ้ายของเมาส์เพื่อ ทำการพิมพ์อักษรภาษาไทยด้วยแป้นพิมพ์บนจอภาพสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง