ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลไกระดับเซลล์ที่ทำให้ยีสต์ทนร้อน Saccharomyces cerevisiae ทนทานต่อความเครียดแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมัก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายยศินทร์ กิติจันทโรภาส
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. ชูวงศ์ เอื้อสุขอารี
คำสำคัญ HIGH-TEMPERATURE FERMENTATION;STRESS RESPONSE;CELL WALL;ETHANOL;Saccharomyces cerevisiae
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล/ yasin_researcher@hotmail.com
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ในการศึกษานี้พบว่ายีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ C3253 C3751 และ C4377 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงกว่ายีสต์สายพันธุ์ W303 ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และสายพันธุ์ TISTR5606 ที่ใช้ในการผลิตเอทานอล ภายใต้ความร้อน เอทานอล ความเครียดออสโมติก และความเครียดออกซิเดชัน โดยยีสต์ทนร้อนเหล่านี้มีการแสดงออกของยีน heat shock protein (HSP) SSA4 และ HSP82 อย่างต่อเนื่อง มีปริมาณทรีฮาโลสภายในเซลล์สูง มีปริมาณสารอนุมูลอิสระที่น้อยกว่า มีผนังเซลล์ที่แข็งแรงกว่าและมีการปรับเปลี่ยนผนังเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่ายีสต์ทนร้อนเหล่านี้มีความสามารถในการผลิตเอทานอลที่ดีกว่ายีสต์สายพันธุ์ที่ใช้เป็นตัวแปรควบคุมทั้งที่อุณหภูมิปกติและที่อุณหภูมิสูง แสดงให้เห็นว่ายีสต์ทนร้อนเหล่านี้มีศักยภาพที่จะใช้ในการหมักที่อุณหภูมิสูง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง