ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวจากบ่อน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยงปลาภายใต้ความเข้มแสงและสภาวะแก๊สบรรยากาศที่ต่างกัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวกิตติวรา แก้วศรีสุข
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การผลิตก๊าซไฮโดรเจน, สาหร่ายขนาดเล็ก, การเก็บเกี่ยวสาหร่าย, น้ำทิ้งฟาร์มปลา, Electro-coagulation-flotation (ECF)
หน่วยงาน สาขาเทคนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การผลิตพลังงานก๊าซไฮโดรเจนโดยกระบวนการทางชีวภาพหรือที่เรียกว่า ไบโอไฮโดรเจน (ฺBiohydrogen) โดยสิ่งมีชีวิตที่สามารถผลิตไฮโดรเจนได้มีหลายชนิด เช่น สาหร่ายสีเขียว ไซยาโนแบคทีเรียและแบคทีเรียที่สามารถสังเคราะห์แสง ซึ่งในการวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากสาหร่ายที่ถูกกำจัดจากแหล่งน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยงปลาด้วยการเก็บเกี่ยวโดยใช้กระบวนการ Electro-coagulation-flotation (ECF) โดยการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจะทำการศึกษาผลของปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความเข้มแสงและก๊าซบรรยากาศที่มีต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของสาหร่าย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซไฮโดรเจนของสาหร่ายที่เก็บเกี่ยวจากบ่อน้ำทิ้งฟาร์มเลี้ยงปลาภายใต้ความเข้มแสงและสภาวะแก๊สบรรยากาศที่ต่างกัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง