ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากลไกสร้างแรงจูงใจการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว: การประเมินเชิงบูรณาการ กรณีศึกษา จ.พิจิตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
คำสำคัญ ก๊าซเรือนกระจก;นาข้าว;กระบบการปลูกพืช;ต้นทุนส่วนเพิ่ม;มาตรการสร้างแรงจูงใจ
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษากลไกสนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตร พบว่า ในพื้นที่เขตชลประทาน ควรสนับสนุนให้ทำการเกษตรแบบปลูกข้าวนาปี-นาปรัง-ถั่วเขียวหรือแตงโม สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน แนะนำให้ทำการเกษตรแบบปลูกข้าวนาปี-ถั่วเขียว หรือข้าวโพด หรือถั่วเหลือง เหล่านี้จะให้ความคุ้มค่าต่อเกษตรกรมากที่สุด ในขณะที่การใช้ปุ๋ยสั่งตัด เป็นเทคนิคที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดต้นทุนในการปลูกข้าว ซึ่งเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่มากที่สุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง