ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การขยายขนาดการผลิตของ 2,3-บิวเทนไดออล และการแยกบริสุทธิ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. เขมวิทย์ จันต๊ะมา
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐา ทองจุล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนทร กาญจนทวี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช , อาจารย์ วาสนา โตเลี้ยง
คำสำคัญ 2,3-บิวเทนไดออล;วิศวกรรมกระบวนการสร้าง และสลาย;กระบวนการสร้าง และสลาย;การหมัก;การขยายขนาดการผลิต;การสกัด;ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาค;การแยกและทำบริสุทธิ์
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ทำการขยายขนาดระดับการผลิต 2,3-บิวเทนไดออล จากระดับ 2 ลิตรถึง 300 ลิตรจากน้ำตาลมอลโตเด็กซ์ตริน โดยใช้เชื้อสายพันธุ์ KMS006 ผลการทดลองพบว่าอัตราเร็วในการกวนใบพัดที่ให้การผลิต 2,3-บิวเทนไดออล ในถังหมักขนาด 10, 90 และ 300 ลิตร ได้ดีที่สุดเป็น 295, 130 และ 70 rpm ตามลำดับ โดยสายพันธุ์ KMS006 สามารถผลิต 2,3-บิวเทนไดออลได้ภายใต้สภาวะการกวนใบพัดของถังหมักที่เหมาะสมดังกล่าวที่ความเข้มข้น 53.8, 52.5 และ 47.6 g/L ตามลำดับ
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง