ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พร้อมคู่มือการใช้ และแนวทางการพัฒนา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ฐาปณีย์ แสงสว่าง
เจ้าของผลงานร่วม ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา , รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ , ดร.สุวพร เซ็มเฮง
คำสำคัญ Executive Function;ความสามารถคิดบริหารจัดการตน;แบบวัด;คู่มือการใช้;แนวทางการพัฒนา;ประถมศึกษา
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (Executive Function Scales: X-FunS) เป็นแบบวัดมาตรฐานฉบับแรกของประเทศไทยที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถการทำงานของสมอง 3 ด้าน คือ 1) การคิดเกี่ยวกับการรู้คิด ได้แก่ ทักษะการริเริ่ม ทักษะความจำขณะทำงาน ทักษะการวางแผน/จัดระบบ ทักษะการจัดระเบียบวัสดุ และทักษะการตรวจสอบงาน 2) การกำกับอารมณ์ ได้แก่ ทักษะการปรับเปลี่ยน และทักษะการควบคุมอารมณ์ และ 3) การกำกับพฤติกรรม ได้แก่ ทักษะการตรวจสอบตนเอง และทักษะการยับยั้ง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และมีเกณฑ์ปกติสำหรับแปลความหมายคะแนนที่ได้จากแบบวัด นำเสนอในรูปของคะแนนทีปกติและตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ อีกทั้งมีแนวทางการพัฒนาความสามารถคิดบริหารจัดการตนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ผลงานนี้เป็นผลผลิตของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ความสามารถคิดบริหารจัดการตน: แบบวัดและแนวทางการพัฒนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/jan_june2016/
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา พร้อมคู่มือการใช้ และแนวทางการพัฒนา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง