ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวฉวัฒญา ฉิมมา
คำสำคัญ รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน;การเรียนรู้ด้วยโครงงาน;ความคิดสร้างสรรค์;ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้ด้วยโครงงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน และ ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนที่พัฒนาขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง