ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการสร้างจินตภาพร่วมกับดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวมณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. จิราพร เกศพิชญวัฒนา
คำสำคัญ DEPRESSION;GUIDED IMAGERY AND MUSIC;DIABETIC ELDERLY PATIENTS WITH DEPRESSION
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โปรแกรมการสร้างจินตภาพร่วมกับดนตรีสามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้าได้ โดยการสร้างจินตภาพร่วมกับดนตรีช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายแบบลึก จากเสียงของดนตรีร่วมกับการสร้างจินตภาพ (Imagery) เกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และอารมณ์ดีขึ้น ซึ่งควรนำโปรแกรมการสร้างจินตภาพร่วมกับดนตรีนี้ไปใช้ในการลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมการสร้างจินตภาพร่วมกับดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง