ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรกรดีเด่นสาขาโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ นายสุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ
คำสำคัญ โคพันธุ์บราห์มัน;การเลี้ยงโค;การปรับปรุงพันธุ์โค;โคเนื้อ
หน่วยงาน 115 หมู่ 9 บ้านหนองไข่น้ำ ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ โทรศัพท์ 081-7251597
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เกษตรกรต้นแบบผู้เลี้ยงโคเนื้อลูกผสมบราห์มัน นายสุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการเลี้ยงแบบใหม่ภายในกลุ่ม เป็นแบบอย่างให้สมาชิกในกลุ่มเลี้ยงแบบเน้นให้วัวยืนโรงเป็นส่วนมาก ไม่ปล่อยวัวกินหญ้าแต่เช้าเหมือนเมื่อก่อน โดยจะปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 จำนวน 3 ไร่ และตัดให้กินตอนเช้า และช่วงบ่ายถึงจะปล่อยให้ออกมาแทะเล็มหญ้าในช่วง 15 .00 – 17.00 น. โดยปล่อยเลี้ยงประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นเอง ส่วนเวลาที่เหลือ ก็สามารถประกอบอาชีพอื่นได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=K6BX_hR_Nm0
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เกษตรกรดีเด่นสาขาโคเนื้อ จังหวัดชัยภูมิ นายสุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง