ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์ คุณลักษณะ และการทดสอบศักยภาพความเป็นวัคซีนของ SUPEROXIDE DISMUTASEในพยาธิใบไม้ตับ FASCIOLA GIGANTICA
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาวสาววิภาพร ใจเกื้อ
คำสำคัญ VACCINE
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอนไซม์ SUPEROX IDE DISMUTASE ในพยาธิใบไม้ตับ FASCIOLA GIGANTICA ซึ่งเอนไซม์นี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันสารอนุมูลอิสระจากผู้ให้อาศัย (host) ซึ่งโปรตีนนี้เป็นเป้าหมายในการผลิตเป็นวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อของพยาธิ Fasciola gigantica
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง