ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง บุญชม
คำสำคัญ ฮอร์โมนน้ำจากเปลือกหอย;สารปรับปรุงดินเปลือกหอย;ปุ๋ยน้ำจากเปลือกหอย
หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นการสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ และรับสมัครผู้สนใจเข้ามาเป็นสมาชิก และคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างที่จะเป็นผู้นำในการกทำลงสาธิตเกษตรผสมผสานแบบพอเพียง เพื่อสร้างต้นแบบและแหล่งดูงานให้แก่ชุมชนและเกษตรกร การเตรียมการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ พร้อมทั้ง คู่มือการจัดอบรมตลอดระยะเวลาที่จะดำเนินการจัดอบรม และแบบประเมินการจัดอบรม การดำเนินการจัดการอบรม และเปิดแหล่งอบรมเป็นสถานที่เรียนรู้ หรือแปลงสาธิตให้แก่ชุมชนอื่น ๆ พร้อมทั้งมีสารปรับปรุงดิน ปุ๋ย และข้าวกล้อง และข้าวขาวหอมมะลิ เพื่อจำหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากศูนย์ เพื่อการ จำหน่าย สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกข้าวหอมมะลิเขตทุ่งกุลาร้องไห้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง