ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจารณ์งานศิลป์ ภาพโมนาลิซา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
คำสำคัญ วิจารณ์งานศิลป์;ภาพโมนาลิซา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การวิเคราะห์งานศิลปะ หมายถึง การพิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะออกเป็นส่วน ๆ ทีละประเด็น ทั้งในด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในด้านเทคนิคกรรมวิธีการแสดงออก เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะว่ามีคุณค่าทางด้านความงาม ทางด้านสาระ และทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร การวิจารณ์งานศิลปะ หมายถึง การแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นไว้ โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์และหลักการของศิลปะ ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์และสาระอื่น ๆ ด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ หรือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงาน และเป็นการฝึกวิธีดู วิธีวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่าในผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=R6AvK_3w8_c
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


วิจารณ์งานศิลป์ ภาพโมนาลิซา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง