ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตั้งค่าเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมสำหรับแสดงอินเตอร์มอดูเลชัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. รังสรรค์ ทองทา
คำสำคัญ การตั้งค่า;เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม;อินเตอร์มอดูเลชัน
หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การวัดค่าอินเตอร์มอดูเลชันจำเป็นต้องใช้ dynamic range ของเครื่องอย่างเต็มความสามารถ ถึงแม้ว่าเครื่องมีความสามารถที่จะวัดได้ แต่การตั้งค่าต่างๆ ก็จำเป็นต้องทำอย่างเข้าใจ เพื่อหลีกเลี่ยงอินเตอร์มอดูเลชันที่มาจากเครื่องเองค่าความแรงที่หน้า Mixer ที่เหมาะสมประมาณ -30dBm ซึ่งหาได้จากค่าความแรงของสัญญาณที่เราทำการวัด ลบด้วยค่า attenuation ภายในเครื่อง ลองเพิ่มค่า attenuation ภายในเครื่อง จนกว่าค่า IM ที่แสดงผลไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงจะเป็นจุดที่ระดับความแรงของสัญญาณที่หน้า Mixer เหมาะสม หากระดับ Noise สูงเกินไป ต้องลด RBW (และ VBW) ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมองเห็น IM ในระดับที่ต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5pqqBDDFrNE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การตั้งค่าเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมสำหรับแสดงอินเตอร์มอดูเลชัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง