ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ITจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวเมทินี พืชภูมิ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวรัตติยา คหะวงษ์ , นางสาวโสรยา เมฆฉาย , นางสาวศุภพร สุทธิ
คำสำคัญ การใช้IT;การเรียนรู้;โครงการ (Project-based Learning using ICT)
หน่วยงาน สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การใช้ITจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-based Learning using ICT)ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมเรื่องการสืบค้นข้อมูลเสริ์ทเอนจิ้นสร้างโปสเตอร์สวยด้วย Gioster เป็นการเสริ์ทข้อมูลอินจิ้นให้ผู้เรียนให้ถูกต้องและมีการนำเครื่องมือที่ใช้ในการเสริ์ทข้อมูลและเป็นการประยุกต์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pdUBT6gmaYM
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง