ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม) สู่ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง การจัดการปัจจัยการผลิตและศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ
เจ้าของผลงานร่วม นายอนันต์ วงเจริญ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติไมตรี ก้อนคำดี , นางชุตินันท์ ชูสาย , ผู้ช่วยศาสตรจารย์สาธิต อดิตโต , นางสาวดวงกมล สุวรรณฤทธิ์
คำสำคัญ การผลิต;การจัดการ;ยางพารา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การจัดการปัจจัยการผลิต และศัตรูพืชในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน เช่น การเลือกใช้พันธุ์ยางพารา การจัดการปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ได้แก่ วัชพืช โรค และแมลงที่สำคัญของยางพารา อย่างปลอดภัย การขยายพันธุ์ถั่วมูคูน่า แบบไม่อาศัยเพศ ด้วยวิธีการตัดชำ ซึ่งเป็นถั่วคลุมดินอายุยาวที่ทนร่ม และใช้ปลูกคลุมหน้าดินในสวนยางพารา เพื่อเก็บรักษาความชื้นดิน และช่วยเพิ่มธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และอินทรียวัตถุ การเปิดกรีดยางพาราแบบสองหน้า เพื่อลดอัตราการเกิดอาการหน้ายางแห้ง และช่วยเพิ่มพื้นที่ในการเปิดกรีดน้ำยางพารา และศึกษาการจัดการการตลาด และปัญหาที่มีผลกระทบต่อการผลิตและการตลาดยางพาราของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านยางพารา
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง