ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายพรชัย จุฑามาศ
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ทฤษฎีใหม่;เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย ทฤษฎีใหม่เป็นหนึ่งในวิถีการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานสู่เกษตรกรไทย โดยทรงสั่งสมพระราชประสบการณ์จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรทั่วทุกภูมิภาค จากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สังคม อาชีพ รวมทั้งทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ ทรงนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกิดเป็นแนวคิดทฤษฎีใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=y9MxjRJUd7Q
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง