ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องวัดปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมันอย่างรวดเร็ว (Rapid measurement of free-fatty acid in oil)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ไพบูลย์ ศรีอรุโณทัย
เจ้าของผลงานร่วม ปกรณ์ โอภาประกาสิต , รุ่งโรจน์ เมาลานนท์ , ศรัทธา อาภรณ์รัตน์
คำสำคัญ เครื่องวัดปริมาณกรดไขมัน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย คณะผู้ประดิษฐ์ ได้ใช้หลักการใหม่ในการวัดปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ำมัน ทำให้ได้เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำ สะดวกและรวดเร็วในการวัดเป็นอย่างมาก แทนการไทเทรตแบบเดิม ซึ่งต้องใช้ความชำนาญพิเศษในการสังเกตสีที่จุดสมมูลย์ และไม่สามารถใช้ได้กับตัวอย่างน้ำมันหลายๆประเภท
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง