ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพอลิแลกไทด์จากแบคทีเรียชอบร้อน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์
เจ้าของผลงานร่วม นางศรีสุดา หาญภาคภูมิ , รองศาสตราจารย์วิเชียร กิจปรีชาวนิช
คำสำคัญ พอลิแลกไทด์;พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ;การผลิตเอนไซม์;Poly (L-lactide);biodegradable plastic;enzyme production
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLA จากเชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิดคือ สายพันธุ์ T16-1 ซึ่งสามารถผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดเท่ากับ 1,095.34 U/mL ในถังหมักขนาด 5 ลิตร และสายพันธุ์ LP175 สามารถผลิตเอนไซม์ได้ 94.4 U/mL ในถังหมักขนาด 3 ลิตร นอกจากนี้เมื่อนำเอนไซม์ที่ผลิตได้จากทั้ง 2 สายพันธุ์ไปทำการศึกษาการย่อยสลายถาดที่ทำจาก PLA พบว่า เอนไซม์จากสายพันธุ์ LP175 และ T16-1 สามารถย่อยสลาย ได้ 40.6% conversion และ 32% weight loss ตามลำดับ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง