ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครือข่ายเพื่อการจัดการก๊าซชีวภาพชุมชนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือนอย่างครบวงจร กรณีศึกษาอำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา
คำสำคัญ การจัดการก๊าซชีวภาพชุมชนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน;การผลิตก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การศึกษาขยายผลจากการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน เพื่อยกระดับและพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทั้งการจัดการก๊าซชีวภาพอย่างยั่งยืนโดยทำการสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำปัจจัยดังกล่าวไปพัฒนาเป็นเครือข่ายชุมชน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เครือข่ายเพื่อการจัดการก๊าซชีวภาพชุมชนในระดับชุมชนและระดับครัวเรือนอย่างครบวงจร กรณีศึกษาอำเภอบ้านโป่ง และอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง