ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มแม่น้ำสายบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เพิ่มศักดิ์ มกรภิรมย์
คำสำคัญ การมีส่วนร่วมการจัดการน้ำ;ลุ่มน้ำสายบุรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย พื้นที่ลุ่มแม่น้ำสายบุรีมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำกว่า 500 ชุมชน จากเดิมที่ทรัพยากรธรรมชาติทรุดโทรม ปัจจุบันได้อาศัยการร่วมแรงร่วมใจนำความสมบูรณ์กลับมาได้ จากโครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มแม่น้ำสายบุรี ที่เริ่มต้นจากการวิจัยบริเวณลุ่มน้ำก่อน แล้วเน้นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีส่วนรวมในการช่วยคิดช่วยบอก สร้างสัมพันธ์กับหน่วยงานรัฐ ผลที่ได้ชุมชนเข้มแข็ง เห็นการพัฒนาในแง่บวก ขอมีส่วนร่วมในการพัฒนา ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ ทั้งในเรื่องของน้ำและที่ดิน มีการรวมกันเป็นกลุ่มเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคีอื่นๆ หาความรู้ใหม่ๆไปเจรจากับรัฐเพื่อให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดในกาจัดการทรัพยากรร่วมกัน ทำให้โครงการในพื้นที่สายบุรีสำเร็จสามารถเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาอื่นๆใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=OSwnv3XAUZI
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มแม่น้ำสายบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง