ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การทำนาด้วยวิธีโยนกล้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมการข้าว
คำสำคัญ ข้าว;นาโยน
หน่วยงาน กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การทำนาโยนเหมาะสมกับการประกอบอาชีพข้าวหอมนิลแบบเกษตรอินทรีย์หรือแบบปลอดสารพิษ เพราะนอกจากจะช่วยให้ได้ผลผลิตจำนวนมากแล้ว ยังช่วยลดศัตรูพืช โดยไม่ต้องใช้สารเคมีทุกชนิด ส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ซึ่งนับเป็นทางเลือกใหม่ของการทำนาแบบยั่งยืน และทำให้อาชีพชาวนาเกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เหมาะสำหรับการทำนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการทำนาข้าวอินทรีย์ หรือการทำนาแบบเกษตรพอเพียง หรือเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=mL1rWxumDU8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การทำนาด้วยวิธีโยนกล้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง