ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “ผลของกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวความหมายในชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช้สารเสพติดที่มีระดับการควบคุมตนเองแตกต่างกัน” (THE EFFECT OF LOGOTHERAPY GROUP ON CHANGE IN WELLNESS OF SUBSTANCE ABUSE YOUNG DELINQUENTS WITH DIFFERENT L
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.บุญโรม สุวรรณพาหุ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ และ รศ.ดร.วรรณี แกมเกตุ
คำสำคัญ Wellness/ Logotherapy group / Young delinquents / Delinquents youth with substance use / self-control
หน่วยงาน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี 073-337383
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ สำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดและใช้สารเสพติด หลังจากได้รับกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวความหมายในชีวิตเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของเยาวชนที่ใช้สารเสพติดและกระทำผิด ทำให้สามารถพัฒนาสภาพชีวิต จิตใจ และคุณภาพชีวิตในทุกมิติ เพื่อให้สามารถกลับไปเป็นสมาชิกที่ดีและมีคุณค่าของสังคม โดยไม่ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดอีก หรือมีอัตราการทำผิดซ้ำที่เป็นผลมาจากการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดน้อยที่สุด อีกทั้งได้มีการมีการพัฒนาเพิ่มเติมมาตรประเมินระดับสุขภาวะในเยาวชนผู้กระทำผิดที่ใช้สารเสพติด เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/46374
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง