ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องเรียงลำดับการคัดแยกสี (STM32)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายมงคล ทรงฤทธิขันชัย
เจ้าของผลงานร่วม นายนวภัทร มณีโรจน์ , นายกิตบดินท์ เครือบุญมา
คำสำคัญ เครื่องเรียงลำดับ;การคัดแยกสี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย สำหรับเครื่องเรียงลำดับการคัดแยกสีนี้ ซึ่งมีอุปกรณหลักๆที่ใช้คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32Discovery,Color sensor TCS230,servo motor,GLCD5110
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=wpVw8YaeUUQ
สาขาการวิจัย -