ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม DentiiScan
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
คำสำคัญ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์;งานทันตกรรม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม หรือ Dental CT Scan (DentiScan) ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) หน่วยงานภายใต้สังกัดของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. มีเป้าหมายในการนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้จริงในทางทันตกรรมแก่สังคมและภาคอุตสาหกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=0HUJv-S8PHA
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม DentiiScan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง