ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หวดประหยัดพลังงาน (Energy saving bamboo sticky rice steamer)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
คำสำคัญ หวด;ประหยัดพลังงาน
หน่วยงาน โครงการ Move World Together
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย หวดประหยัดพลังงานเป็นการออกแบบและพัฒนาหวดนึ่งข้าวเหนียวแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ สะดวกและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยมีการออกแบบท่อให้อยู่ตรงกลางของหวดเพื่อให้เกิดการกระจายตัวของไอน้ำและความร้อนได้ดียิ่งขึ้น ทำให้การนึ่งข้าวเหนียวด้วยหวดประหยัดพลังงานสามารถลดเวลาการนึ่งข้าวเหนียวจากเดิน 30 นาที เป็น 15 นาที และลดขั้นตอนของการพลิกกลับข้าวเหนียวแบบดั้งเดิม เนื่องจากหวดประหยัดพลังงานสามารถทำให้ข้าวเหนียวสุก นุ่ม ฟูอย่างทั่วถึงกันโดยไม่จำเป็นต้องมีการพลิกกลับข้าว
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.nrct.go.th/
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง