ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กองบัญชาการกองทัพไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ ต้นยางนา;การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, อพ.สธ.;หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา;อพ.สธ.
หน่วยงาน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย จากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ต้นยางนา โดยทรงเพาะเมล็ดต้นยางนาในเขตอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ในกระถางบนพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทรงปลูกในแปลงทดลองป่าสาธิต สวนจิตรลดา นับเป็นปฐมฤกษ์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพันธุ์ไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมาทดลองปลูกในบริเวณสวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชพรรณที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจจนได้รับความสำเร็จ การอนุรักษ์และการศึกษาวิจัยจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรและการอนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศไทยอย่างมาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2535 เพื่อความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชก่อให้เกิดกิจกรรมร่วมคิดร่วมปฏิบัติและนำผลประโยชน์มาสู่ปวงชนชาวไทย โดยมีการจัดทำระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในปีพุทธศักราช 2537 เป็นต้นมา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9ChKgHypC3U
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กองบัญชาการกองทัพไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง