ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เจ้าของผลงานร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คำสำคัญ กษัตริย์;งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล้อม;อพ.สธ.
หน่วยงาน องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย กษัตริย์กับงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2498 เป็นปีสำคัญของการเริ่มต้นการสานสายสัมพันธ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับราษฎรในชนบท โดยได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรก และในปีนั้นเอง วันที่ 2 เมษายน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่สองได้เสด็จพระราชสมภพผู้ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุขึ้นมาเป็นพระราชธิดาคู่พระราชหฤทัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดูแลสานต่องานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถ อันส่งผลให้โครงการเหล่านั้นเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทั้งในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน จนถึงการเผยแพร่สู่ต่างประเทศ อาทิ โครงการหญ้าแฝก โครงการทฤษฎีใหม่ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ejDEXTaeH_E
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง