ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิจัยนำร่องการจัดการน้ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;ลุ่มน้ำสายบุรี
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการวิจัยนำร่องการแก้ไขบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี ระยะที่ 2 ศึกษาถึงปัญหาและผลกระทบของการบริหารจัดการน้ำต่อการเกษตรและวิถีชีวิตของชุมชน และเสนอแนะเพื่อสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคีในการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชนท้องถิ่นโดยสันติวิธี ผู้วิจัย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ผศ.นุกูล รัตนดากุล นางสาวไอร์นี แอดะสง นางสาวสุภาพร สาแม นางสาวรูฮานา ลีมิง นายซุลกิฟลี แยนา นายพลธรรม์ จันทร์คำ นางสาวพวงเพ็ญ มณีสว่างวงศ์ นายมูฮัมมัดซุกรี มะลี นายบาสรี มะเซ็ง นายไมยซุฟ มะสาและ นายรอเซะ เจะแมง นายสมพร สังข์สมบูรณ์ นายตอเฮ ลีมิง นายมะยากี ลีมิง นายพัน ยี่สิน นายสมศักดิ์ บัวทิพย์ นางสาวลม้าย มานะการ นายดนยา สะแลแม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=dfSBbm5sUDA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


วิจัยนำร่องการจัดการน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง