ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบ สังเคราะห์ และทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของอนุพันธ์คูมารินใหม่ เพื่อเป็นสารยับยั้งโคลีนเอสเตอเรส และมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเบต้าอะไมลอยด์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธิปไตย หิรัณยเอกภาพ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.เรืองวิทย์ กิจบรรณเดช
คำสำคัญ โรคอัลไซเมอร์, สารยับยั้งโคลีนเอสเตอเรส, อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส, บิวทีริลโคลีนเอสเตอเรส, การเกาะกลุ่มของเบต้าอะไมลอยด์, อนุพันธ์คูมาริน
หน่วยงาน ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบ สังเคราะห์ และทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของอนุพันธ์คูมารินใหม่ เพื่อเป็นสารยับยั้งโคลีนเอสเตอเรส และมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเบต้าอะไมลอยด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคอัลไซเมอร์ การศึกษาพบว่าอนุพันธ์คูมารินใหม่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส และ/หรือ บิวทีริลโคลีนเอสเตอเรสที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ galantamine ซึ่งเป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ในการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเบต้าอะไมลอยด์อนุพันธ์คูมารินใหม่ สามารถชะลออัตราการเกาะกลุ่มของเบต้าอะไมลอยด์ รวมทั้งลดการเกาะกลุ่มของเบต้าอะไมลอยด์ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยเอนไซม์อะซิทิลโคลีนเอสเตอเรส
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง