ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางแผ่นด้วยการลดฟองอากาศในกระบวนการกวนส่วนผสม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นาวสาวชมพูนุช สนั่นไหว, ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
คำสำคัญ การเกิดฟองอากาศ, ยางธรรมชาติ, ยางพาราแผ่น
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงคุณภาพยางพาราแผ่นดิบเนื่องจากการเกิดฟองอากาศในยางพาราแผ่นดิบทำให้คุณภาพและมูลค่าในการจำหน่ายยางพาราแผ่นดิบลดลง จึงทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณภาพยางพาราแผ่นดิบโดยการกวนส่วนผสมของกรดฟอร์มิกเจือจางกับน้ำยางภายใต้สภาวะสุญญากาศเพื่อลดฟองอากาศที่เกิดขึ้นในกระบวนการกวนส่วนผสมและขึ้นรูปยางพาราแผ่นดิบเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพกับยางพาราแผ่นดิบที่ผลิตขึ้นจากแบบดั้งเดิม พบว่าการผลิตยางพาราแผ่นดิบแบบไม่ปาดฟองออกด้วยเครื่องกวนสุญญากาศมีผลการประเมินดีกว่าการผลิตจากแบบดั้งเดิม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางแผ่นด้วยการลดฟองอากาศในกระบวนการกวนส่วนผสม is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง